Эстонский язык B1

Eesti keele kursus

Eesti keele kursus õpilastele B1 (11. Jaanuar – 25. Mai 2023)

NOORED VANUSES 14-16 AASTAT, KES SOOVIVAD ÕPPIDA EESTI KEELT TASEMELE B1, KELLE EESTI KEELE OSKUSE TASE VASTAB VÄHEMALT A2 TASEMELE.

SAAVUTADA EESTI KEELES B1 TASE

Преподаватель: Oksana Suursaar

RegistreerUmine kursusele

Registreeruge kursusele ja valige endale sobiv makseviis.

Kursuse eest on võimalik maksta ühes või mitmes osas.

Kui te soovite maksta kursuse eest ühes osas, siis valige “registreeru ja maksa”.

Kui te soovite sõlmida püsimakset ja maksta mitmes osas, siis valige “registreeru ja maksa järelmaksuga”.

Vastavus soovitud tasemel õppimiseks selgitatakse välja keeltekoolisisese testiga (v.a A1-tase). Täpsustavat infot kursuse sisu ja õppekorralduse kohta saamiseks kasutage meie veebilehe kontaktvormi või võtke meiega ühendust teile sobival viisil. 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Manukool OÜ 

Õppekava nimetus: Eesti keele õppekava B1

Õppekavarühm: Keeleõpe, Eesti keel võõrkeelena

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet + 80 tundi iseseisvat tööd
Целевая группа: Взрослые, чей уровень знания эстонского языка соответствует уровню А2 и кто сдал устный или письменный тест в языковой школе Manukool.

Цель обучения: Omandada keeleoskuse tase B1. Kursuse eesmärk vastab Euroopa ühtsele keeleoskussüsteemi (CEFR) keeleoskustasemele B1.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks õppija:

 • saab aru loomuliku tempoga kõnest, paremaks mõistmiseks vajab kordamist ja üle küsimist.
 • oskab spontaanselt vestelda tuttaval ja huvitaval teemal, oskab avaldada oma arvamust ja põhjendada oma seisukohti; oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi.
 • oskab kirjutada lihtsamaid tekste tuttaval teemal, oskab koostada lühikesi huvipakkuvaid faktipõhiseid tekste (nt. kirjad, kuulutused, infovoldikud, CV)
 • Saab aru faktipõhistest tekstidest, mõistab lühemate tekstide mõtet ja neis esitatud sündmusi, mõtteid, arvamusi.

Õppesisu:

 1. Söök ja jook.

Toitlustusasutused: kohvik, restoran jne. Laua broneerimine, menüü mõistmine, toidu valimine ning soovitamine. Maksmine. Kombed söögilauas ja kõneetikett. 

 • Mina ja teised.

Inimsuhted. Suhted teiste inimestega. Sõprus. Abi palumine, nõu küsimine. Emotsioonid (rõõm, kurbus, üllatus, tänulikkus jne.). Isiklikud kogemused ja vahejuhtumid.

 • Tähtpäevad.

Eesti tähtpäevad ja tähtpäevade tähistamine. Lemmikpühad. Külaskäik. Kingitused. Eesti kombed ja traditsioonid.

 • Reisimine.

Reisi planeerimine, piletiostmine, reisipakkumised. Liiklusvahendid.  Dialoogid “Kõned turismibürooga”. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus.

 • Vaba aeg.

Lemmiktegevused. Igapäevaelu. Pere vaba aeg. Välismaalased Eestis.  Kohtumine huvitava inimesega. Tutvumine. Dialoogid “Vestlused võõra inimesega”

 • Teenindus ja kaubandus.

Ostud. Kuulsad riietusesemed. Värvilised asjad. Riided erinevateks tähtpäevadeks. Dialoogid “Riidepoes”. Erinevad teenused. Dialoog “Juuksurisalongis” “Trennis”, “Klubis” jne. Teenindusasutuse tutvustus. Tagasiside teenindusasutusele.

 • Mina ja minu pere.

Perekond. Kontaktandmed. Kodutööd ja külaliste vastuvõtt. Lähedased inimesed. Eluase. Kodukoht ja selle ümbrus. Lemmikloomad. Tööjaotus.

 • Tervis ja enesetunne

Arsti ja patsiendi dialoogid. Kohtumise aja kokkuleppimine. Protseduurid polikliinikus ja sanatooriumis. Ravimeetodid, ravimid. Haigused. Tervislik eluviis. Tervislik toitumine. Apteegis. Tervishoid.

 • Töö, haridus ja erialad.

Hariduskäik. Õppimise võimalused Eestis. Elukutse valik, erialad ja ametid. Töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, CV.

 1. Ilm ja loodus.

Ilmateade, ilmakaared. Loodusnähtused. Keskkond, keskkonnaprobleemid .Eesti loodus. Kliima ja ilm Eestis.

Grammatika:

Nimisõna: Liitsõnad. Käänded ainsuses ja mitmuses.

Arvsõna: Põhi- ja järgarvsõnad. Käänamine.

Asesõna: Nimisõnade ühildumine asesõnaga. Isikuline asesõna.

Tegusõna: Tegevusnimi. Ühendtegusõna. Olevik, lihtminevik, täisminevik, enneminevik, lõpetatud-lõpetamata tegevus, käskiv ja tingiv kõneviis, rektsioon

Sidesõnad ja määrsõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.

Kaassõna. Tagasõna. Kesksõna.

Õppemeetodid:
Lugemis- kuulamis- ja kirjutamisülesanded, rollimängud, lauamängud, õppevideote vaatamine ja analüüsimine, paaristöö, iseseisev töö, diskussioon, interaktiivsed töölehed, refereerimine, kokkuvõtete tegemine, lugemistehnikate harjutamine.

Iseseisev töö:
iseseisev töö kodus materjali kinnistamiseks, sõnavara õppimine erinevate metoodikate abil, nt. sõnakaardid või Quizlet keskkond, keele praktiseerimine keelekeskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Manukool keeltekooli õpperuum asub Tallinnas aadressil Toompuiestee 17A, 3. korrusel. Õpperuum on sisustatud laudade ja toolidega ja varustatud arvutiga, televiisoriga, valge tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks, printeriga ja paljundusmasinaga. Õpperuum, tehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse  nõuetele. Klassis on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuum on hubane ja stiilne.

Õppematerjalid:

Keeleõppija sõnaveeb: https://sonaveeb.ee/lite

Eesti keele tasemetestid: web.meis.ee/testest

M. Simmul, I. Mangus “Tere jälle!“

M. Simmul, I. Mangus “Tere taas!”

M. Pesti, H. Ahi “E nagu Eesti”
M. Kitsnik, L. Kingisepp” „Naljaga pooleks“ 1., 2. osa
L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“

Põhiõpik “Naljaga pooleks” 1.,2. osa

Õpingute lõpetamise nõuded:

Kursus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava 75% ulatuses ja sooritanud lõputesti, mis hõlmab lugemist, kirjutamist, kuulamist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. Kursuse lõpetamist tõendab keelekeskuse tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Meie täienduskoolitusasutuses eesti keele koolitusi läbi viivatel koolitajatel on vähemalt ühe aasta pikkune täiskasvanute koolitamise kogemus ja filoloogia alane kõrgharidus.

Tegemist ei ole tasemeeksamiks ettevalmistava koolitusega.

Не смогли найти подходящий курс?

Задайте нам свой вопрос,

Мы свяжемся с вами как можно скорее и мы постараемся предложить вам оптимальный вариант,
соответствующий вашим потребностям и пожеланиям.