Организация обучения

Üldsätted 

OÜ Manukool (Reg. 16528648) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Manukool keeltekool (edaspidi keeltekool) lähtub täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest.   

Keeltekool korraldab täiskasvanutele suunatud vabahariduslikku täiendkoolitust võõrkeelte õpetamisel. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolitused toimuvad grupikoolitusena ja individuaalõppena kontakt- ja onlineõppena. Õppetöö toimub päevastel ja õhtustel aegadel. 

Koolitusruumid ja õppekeskkond  

Keeltekooli õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Toompuiestee 17A, 3. korrusel. Õppetöö toimub õppetööks sobivates renditavates ruumides. Õpperuumid on sisustatud laudade ja toolidega ja varustatud arvutiga, televiisoriga, valge tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks, printeriga ja paljundusmasinaga. Õpperuumid, tehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Klassis on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuum on hubane ja stiilne.   

Täiendkoolitusele vastuvõtu kord  

Täiendkoolitusele saab registreeruda keeltekooli saidil (https://manukool.ee/kursused/) pakutavate kursuste all oleva registreerimisvormi abil või saates avalduse meiliaadressile (kontor@manukool.ee). Samuti võib saata sõnumi keeltekooli FB-lehele, FB Messengeri, Instagrami lehele. Täpsustavat infot täiendkoolituse sisu ja õppekorralduse kohta saab küsida õppekoordinaatorilt helistades numbrile (55661770). 

Õppegrupid moodustatakse täiendkoolitusele registreerumise järjekorra alusel. Keeltekoolil on õppegrupi mittetäitumisel õigus täiendkoolitus ära jätta või seda edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Keeltekool kohustub teavitama registreerunuid kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Kui koolitus jääb ära või lükkub edasi ja kui arve on varem tasutud, siis tagastatakse see 14 päeva jooksul täies ulatuses või kantakse see teiste keeltekooli poolt pakutavate täiendkoolituste eest maksmiseks.

Õppijate vastavus soovitud tasemel õppimiseks selgitatakse välja keeltekoolisisese testiga (v.a A1-tase). 

Täiendkoolitusele registreerumiseks on vajalik esitada koolituse nimetus, õppija ees- ja perekonnanimi, arve saaja aadress (e-post ja postiaadress) ja telefoninumber.  

Täiendkoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord  

Õppija arvatakse täiendkoolituselt välja järgmistel juhtudel: 

  • Kui õppija ei osale täiendkoolituse auditoorsetes tundides rohkem kui 50% ulatuses;
  • Kui õppija ei tasu õigeaegselt õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti, nt õppijale on koostatud maksegraafik õppemaksu tasumise kohta; 
  • Kui õppija korduvalt seab ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse, segab õppeprotsessi läbiviimist või ilmutab koolipersonali suhtes lugupidamatust; 
  • Kui õppija teavitab keeltekooli kursusest loobumisest vähemalt 7 päeva enne kursuse algust, tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses;  
  • Kui õppijale õppetöö käigus kursus mingil põhjusel ei sobi, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata. 

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord  

Kursuse vormistamiseks õppija peab sisestama küsitud andmed registreerimisvormi (eesnimi, perenimi, aadress, e-post, telefoninumber. Kui arve saaja on ettevõte, tuleb märkida lisainformatsiooni lahtrisse juriidiline nimi ja registrikood.

 Õppija kursuse arve genereeritakse hetkest, mil õppija on vajutanud nupule “SAADA”. Arve saadetakse õppija e-posti aadressile. Täiendkoolituse arvet on võimalik maksta, muuta või tühistada. Õppetasu tuleb maksta maksetähtajaks. Arve tähtajaks tasumata jätmisel võib keeltekool nõuda õppijalt arve summalt päevas 0,5% suuruse viivise tasumist. 

Täiendkoolituse eest on võimalik tasuda vastavalt keeltekooli poolt väljastatud arvele ja arvel olevale maksetähtajale pangakaardiga, Google Pay maksega, Apple Pay maksega, ARVEGA või soovi korral keeltekooli kontoris sularahas. 

Ostes püsimaksega keeleõppe pakette, õppija saab arve oma e-posti aadressile regulaarselt vastavalt paketile ühe, kahe või nelja kuu tagant. Püsimaksega individuaalõppe paketid on tähtajatud. Tellimust on võimalik peatada või lõpetada kuni 2 tööpäeva enne järgmist maksetähtaega.  

Individuaalõppe pakettide hind sisaldab õppematerjale. Keelekursuste jaoks vajalikud õppematerjalid ostab õppija endale eraldi ise. 

Juhul, kui õppija ei osale koolitusgraafikus planeeritud tundides, ei ole temal tasu tagasinõude õigust. 

Õppemaksu tagastamise tingimused ja kord 

Juhul, kui õppija saadab vähemalt 7 päeva enne kursuse algust keeltekooli e-posti aadressile kirjaliku avalduse selle kohta, et ta ei saa mingil põhjusel kursusel osaleda ja õppetasu on makstud, tagastatakse õppemaks täies mahus õppija arveldusarvele. 

Kui täiendkoolitus jääb ära või lükkub edasi ja kui arve on varem tasutud, siis tagastatakse õppetasu 14 päeva jooksul täies ulatuses õppija arveldusarvele. 

Kui õppija loobub täiendkoolitusest kursuse jooksul, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata. 

Kui õppijal on tekkinud kursuse toimumise ajal tervislikud probleemid ja tal on arstitõend, mis tõendab õppija võimetust õppetööd jätkata, siis arvestatakse maha läbitud õppetundide eest tasumisele kuuluv summa ja õppija arvelduskontole kantakse läbimata tundide eest õppemaksu summa.  

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid  

Õppija on lõpetanud keeltekoolis valitud kursuse, kui ta on osalenud kursustel vähemalt 75% ulatuses. Osavõtulehel olevad allkirjad on arvestuse aluseks.  

Kõik keelekursuse läbijad (üle 75% osalusega) saavad kursuse lõpetanu keeltekooli tunnistuse. Õppija saab tõendi vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kui ta on vähem kui 75% ulatuses osalenud kontakttundides.  

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt täiendkoolituse käigus ning kursuse lõpus sooritatakse lõputest. Lõputest hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. Hindamine on mitteeristav.

.

Не смогли найти подходящий курс?

Задайте нам свой вопрос,

Мы свяжемся с вами как можно скорее и мы постараемся предложить вам оптимальный вариант,
соответствующий вашим потребностям и пожеланиям.