Eesti keele Õppekava A2

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Manukool OÜ   

Õppekava nimetus: Eesti keele õppekava A2 

Õppekavarühm: Keeleõpe, Eesti keel võõrkeelena 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 
200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet + 80 tundi iseseisvat tööd 
Целевая группа: Täiskasvanud, kelle eesti keele oskuse tase vastab A1 tasemele ja on sooritanud testi suuliselt või kirjalikult keeltekooli Manukool ruumis. 

Цель обучения: Omandada keeleoskuse tase A2. Kursuse eesmärk vastab Euroopa ühtsele keeleoskussüsteemi (CEFR) keeleoskustasemele A2. 

Õpiväljundid:  

Kursuse lõpuks õppija:  

 • saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli  kasutavatest lausetest, mis on vahetult seotud oluliste eluvaldkondadega; 
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ning saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest;  
 • oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevastes suhtlusolukordades tuttaval teemal; 
 • õppija oskab kirjutada lühikesi lauseid ja isiklikke kirju ning täita enda kohta ankeeti isiklike andmetega. 

Õppesisu: 

 1. Kodu ja elukeskkond 

Lugemistekst: “Ühiselamust korterisse”. Loetakse teksti ja peetakse juhitud diskussiooni. Teemas räägitakse kodude erinevatest tüüpidest, kodusest majandamisest. Kirjeldatakse kodu, selle ümbrust – loodust , linde, kõrval olevad hooneid. Vesteldakse kodutöödest ja üürikorteritest. Õpitakse mööbliesemete ja kodutehnika nimetused.  

2. Tulge külla! 

Lugemistekst: “Külalised”. Loetakse teksti ja peetakse juhitud diskussiooni. Teemas räägitakse inimsuhetest, sõprusest ning emotsioonidest. Koostatakse dialoogid teemadel “Lauas”, “Külas”. Räägitakse kodustest tegevustest. Korratakse sõnavara “Söök ja jook” 

3. Tervis ja tervishoid 

Lugemistekst: “Terve pere on haige”. Loetakse teksti ja peetakse juhitud diskussiooni. Teemas räägitakse enesetundest ja kaebustest. Õpitakse kehaosade nimetusi, tervise teemaga seotud põhiväljendeid ja apteegi osakondade nimetusi.  Koostatakse dialooge “Haiglas”, “Polikliinikus”, “Arsti juures”.  

4. Sport ja lemmiktegevused 

Lugemistekst “Nädalaga vormi”. Loetakse teksti ja peetakse juhitud diskussiooni. Teemas räägitakse spordist, tervislikust eluviisist, vaba aja veetmise võimalustest kultuuriüritustest nt. kino, teater, kontsert. Õpitakse spordialade nimetusi. Õpitakse rääkima päevakavast pildi järgi. 

5. Ametid ja edukad inimesed 

Lugemistekst “Firma jõulupidu”. Loetakse teksti ja peetakse juhitud diskussiooni.  

Teemas õpitakse erialade ja ametite nimetusi. Räägitakse saavutustest ja elukogemustest. Ja kirjutatakse oma eluloost. Loetakse lühikesi tekste kuulsatest eestlastest ja kuulatakse intervjuud eesti näitlejatega. Tutvutakse helilooja Arvo Pärdi elulooga ja tema loominguga.  

6. Mida täna selga panna? 

Lugemistekst “Varahommikune kalapüük”. Loetakse teksti ja peetakse juhitud diskussiooni. Teemas räägitakse kuidas poes abi küsida ja nõu anda. Õpitakse riideesemete nimetusi. Koostatakse dialoogid ja õpitakse oma arvamust, mõtteid ja tundeid väljendama. Korratakse värvid, arvsõnad, järgarvsõnad ja harjutatakse kasutama määrsõnu (riidesse panek). Õpitakse kirjeldama välimust.  

7. Lähme reisile! 

Lugemistekst “Päev Viljandis”. Loetakse teksti ja peetakse juhitud diskussiooni. Teemas räägitakse puhkamisvõimalustest, reisimisest Eestis ja välismaal, reisikogemustest. Vesteldakse transpordivahenditest ning nende eelistest ja puudustest. Moodustatakse dialoogid teemadel “Piletiostmine”, “Toa broneerimine”, “Reisiinfo küsimine”. Kirjutatakse postkaarte. Tutvutakse Eestimaa kaunite paikadega ja koostatakse reisikava. 

8. Mis ilm täna on? 

Lugemistekst “Puhkus Pärnus või Tenerifel?”. Loetakse teksti ja peetakse juhitud diskussiooni. Teemas räägitakse ilmast ja loodusest. Õpitakse mõistma ilmateateid ja kirjeldama ilma. Õpitakse ilmakaarete nimetusi. Kirjutatakse jutukesi aastaaegadest.  

9. Töö ja töösuhted 

Lugemistekst “Kolleegil külas”. Loetakse teksti ja peetakse juhitud diskussiooni. Teemas räägitakse haridusest, elukutsetest ja tööst. Õpitakse erialade ja ametite nimetusi. Tutvustatakse oma tööd ja kirjeldatakse tööülesandeid. Loetakse tööpakkumiskuulutusi ja tehakse rollimänge teemal “Tööintervjuu”. 

Grammatika: 

Nimisõna: Käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga.  

Omadussõna: Omadussõnade võrdlusastmed. 

Arvsõna: Põhi- ja järgarvsõnad. Isikuline asesõna. Põhivormid. Ajamäärus. 

Tegusõna: Olevik, lihtminevik, täisminevik, lõpetatud-lõpetamata tegevus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis.  

Sidesõnad ja määrsõnad.  

Kaassõna. Tagasõna. Kesksõna. 

Õppemeetodid: 
Lugemis- kuulamis- ja kirjutamisülesanded, rollimängud, lauamängud, õppevideote vaatamine ja analüüsimine, paaristöö, iseseisev töö, juhitud diskussioon, interaktiivsed töölehed. 

Iseseisev töö: 
iseseisev töö kodus materjali kinnistamiseks, sõnavara õppimine erinevate metoodikate abil, nt. sõnakaardid või Quizlet keskkond, keele praktiseerimine keelekeskkonnas. 

Õppekeskkonna kirjeldus:  
Manukool keeltekooli õpperuum asub Tallinnas aadressil Toompuiestee 17A, 3. korrusel. Õpperuum on sisustatud laudade ja toolidega ja varustatud arvutiga, televiisoriga, valge tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks, printeriga ja paljundusmasinaga. Õpperuum, tehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse  nõuetele. Klassis on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuum on hubane ja stiilne.  

 Õppematerjalid: 

Eesti keele E-kursus: www.keeleklikk.ee 
Õppematerjal “Pille ja Lauri lood”: web.meis.ee/vaegkuuljad 

Keeleõppija sõnaveeb: https://sonaveeb.ee/lite 

 1. Simmul, I. Mangus “Tere jälle!“
  M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“
  L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“ 
 2. Palts, M Urb “Meie elu. A2-tasemel lugemistekstid eesti keele õppijale”

Õpingute lõpetamise nõuded: Kursus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava 75% ulatuses ja sooritanud lõputesti, mis hõlmab lugemist, kirjutamist, kuulamist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. Kursuse lõpetamist tõendab keelekeskuse tunnistus. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:  

 Meie täienduskoolitusasutuses eesti keele koolitusi läbi viivatel koolitajatel on vähemalt üheaasta pikkune täiskasvanute koolitamise kogemus ja filoloogia alane kõrgharidus.

Tegemist ei ole tasemeeksamiks ettevalmistava koolitusega. 

 

Не смогли найти подходящий курс?

Задайте нам свой вопрос,

Мы свяжемся с вами как можно скорее и мы постараемся предложить вам оптимальный вариант,
соответствующий вашим потребностям и пожеланиям.