Eesti keele Õppekava B1

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Manukool OÜ 

Õppekava nimetus: Eesti keele õppekava B1

Õppekavarühm: Keeleõpe, Eesti keel võõrkeelena

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet + 80 tundi iseseisvat tööd
Sihtgrupp: Täiskasvanud, kelle eesti keele oskuse tase vastab A2 tasemele ja on sooritanud testi suuliselt või kirjalikult keeltekooli Manukool ruumis.

Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse tase B1. Kursuse eesmärk vastab Euroopa ühtsele keeleoskussüsteemi (CEFR) keeleoskustasemele B1.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks õppija:

 • saab aru loomuliku tempoga kõnest, paremaks mõistmiseks vajab kordamist ja üle küsimist.
 • oskab spontaanselt vestelda tuttaval ja huvitaval teemal, oskab avaldada oma arvamust ja põhjendada oma seisukohti; oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi.
 • oskab kirjutada lihtsamaid tekste tuttaval teemal, oskab koostada lühikesi huvipakkuvaid faktipõhiseid tekste (nt. kirjad, kuulutused, infovoldikud, CV)
 • Saab aru faktipõhistest tekstidest, mõistab lühemate tekstide mõtet ja neis esitatud sündmusi, mõtteid, arvamusi.

Õppesisu:

 1. Söök ja jook.

Toitlustusasutused: kohvik, restoran jne. Laua broneerimine, menüü mõistmine, toidu valimine ning soovitamine. Maksmine. Kombed söögilauas ja kõneetikett. 

 • Mina ja teised.

Inimsuhted. Suhted teiste inimestega. Sõprus. Abi palumine, nõu küsimine. Emotsioonid (rõõm, kurbus, üllatus, tänulikkus jne.). Isiklikud kogemused ja vahejuhtumid.

 • Tähtpäevad.

Eesti tähtpäevad ja tähtpäevade tähistamine. Lemmikpühad. Külaskäik. Kingitused. Eesti kombed ja traditsioonid.

 • Reisimine.

Reisi planeerimine, piletiostmine, reisipakkumised. Liiklusvahendid.  Dialoogid “Kõned turismibürooga”. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus.

 • Vaba aeg.

Lemmiktegevused. Igapäevaelu. Pere vaba aeg. Välismaalased Eestis.  Kohtumine huvitava inimesega. Tutvumine. Dialoogid “Vestlused võõra inimesega”

 • Teenindus ja kaubandus.

Ostud. Kuulsad riietusesemed. Värvilised asjad. Riided erinevateks tähtpäevadeks. Dialoogid “Riidepoes”. Erinevad teenused. Dialoog “Juuksurisalongis” “Trennis”, “Klubis” jne. Teenindusasutuse tutvustus. Tagasiside teenindusasutusele.

 • Mina ja minu pere.

Perekond. Kontaktandmed. Kodutööd ja külaliste vastuvõtt. Lähedased inimesed. Eluase. Kodukoht ja selle ümbrus. Lemmikloomad. Tööjaotus.

 • Tervis ja enesetunne

Arsti ja patsiendi dialoogid. Kohtumise aja kokkuleppimine. Protseduurid polikliinikus ja sanatooriumis. Ravimeetodid, ravimid. Haigused. Tervislik eluviis. Tervislik toitumine. Apteegis. Tervishoid.

 • Töö, haridus ja erialad.

Hariduskäik. Õppimise võimalused Eestis. Elukutse valik, erialad ja ametid. Töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, CV.

 1. Ilm ja loodus.

Ilmateade, ilmakaared. Loodusnähtused. Keskkond, keskkonnaprobleemid .Eesti loodus. Kliima ja ilm Eestis.

Grammatika:

Nimisõna: Liitsõnad. Käänded ainsuses ja mitmuses.

Arvsõna: Põhi- ja järgarvsõnad. Käänamine.

Asesõna: Nimisõnade ühildumine asesõnaga. Isikuline asesõna.

Tegusõna: Tegevusnimi. Ühendtegusõna. Olevik, lihtminevik, täisminevik, enneminevik, lõpetatud-lõpetamata tegevus, käskiv ja tingiv kõneviis, rektsioon

Sidesõnad ja määrsõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.

Kaassõna. Tagasõna. Kesksõna.

Õppemeetodid:
Lugemis- kuulamis- ja kirjutamisülesanded, rollimängud, lauamängud, õppevideote vaatamine ja analüüsimine, paaristöö, iseseisev töö, diskussioon, interaktiivsed töölehed, refereerimine, kokkuvõtete tegemine, lugemistehnikate harjutamine.

Iseseisev töö:
iseseisev töö kodus materjali kinnistamiseks, sõnavara õppimine erinevate metoodikate abil, nt. sõnakaardid või Quizlet keskkond, keele praktiseerimine keelekeskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Manukool keeltekooli õpperuum asub Tallinnas aadressil Toompuiestee 17A, 3. korrusel. Õpperuum on sisustatud laudade ja toolidega ja varustatud arvutiga, televiisoriga, valge tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks, printeriga ja paljundusmasinaga. Õpperuum, tehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse  nõuetele. Klassis on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuum on hubane ja stiilne.

Õppematerjalid:

Keeleõppija sõnaveeb: https://sonaveeb.ee/lite

Eesti keele tasemetestid: web.meis.ee/testest

M. Simmul, I. Mangus “Tere jälle!“

M. Simmul, I. Mangus “Tere taas!”

M. Pesti, H. Ahi “E nagu Eesti”
M. Kitsnik, L. Kingisepp” „Naljaga pooleks“ 1., 2. osa
L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“

Põhiõpik “Naljaga pooleks” 1.,2. osa

Õpingute lõpetamise nõuded:

Kursus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava 75% ulatuses ja sooritanud lõputesti, mis hõlmab lugemist, kirjutamist, kuulamist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. Kursuse lõpetamist tõendab keelekeskuse tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Meie täienduskoolitusasutuses eesti keele koolitusi läbi viivatel koolitajatel on vähemalt ühe aasta pikkune täiskasvanute koolitamise kogemus ja filoloogia alane kõrgharidus.

Tegemist ei ole tasemeeksamiks ettevalmistava koolitusega.

Ei leidnud sobivat kursust?

Kirjutage meile kontaktvormi kaudu ja edastage oma soov või küsimus.

Me vastame teile esimesel võimalusel ja püüame pakkuda teile teie soovidele ja vajadustele vastava õppevormi.