Eesti keele Õppekava A1

 Täienduskoolitusasutuse nimetus: Manukool OÜ  

Õppekava nimetus: Eesti keele õppekava A1 

Õppekavarühm: Keeleõpe, Eesti keel võõrkeelena 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 
200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet + 80 tundi iseseisvat tööd 
Sihtgrupp: Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega ja kes pole varem eesti keelt õppinud. 

Õppe eesmärk: 
Omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Kursuse eesmärk vastab Euroopa ühtsele keeleoskussüsteemi (CEFR) keeleoskustasemele A1. 

Õpiväljundid 
Kursuse lõpuks õppija: 

– mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, mis puudutavad tuttavat teemat (pere, kodu, tegevusala, töö, reisimine, transport, ostud) või tema vajadusi, ja sellistele lausetele vastata;  

– oskab ennast, teisi ja oma tegevusala tutvustada ning pärida elu koha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele;  

– suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. 

– oskab esitada lihtsaid küsimusi ja vastata enda kohta esitatud küsimustele; 

– oskab kirjutada lihtsate fraaside ja lausetega iseendast ja kujuteldavatest inimestest ning lihtsat teadet/isiklikku kirja (näiteks postkaarti puhkuse tervitustega), täita formulare  

– mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid nimesid, sõnu ja tuntumaid fraase ning lugedes vajadust mööda mitu korda (näiteks reklaamid, menüüd, sildid, plakatid) 

Õppesisu: 

  • Saame tuttavaks!  

Teemas räägitakse, kuidas õppija saab ennast tutvustada, teisi inimesi tervitada ja nendega hüvasti jätta. Harjutatakse, kuidas nime küsida, paluda, tänada ning küsida, mis keeli inimene räägib ja õpib. Õpitakse asjade nimetusi: kuud, nädalapäevad, arvsõnad 1- 2000 ja kellaajad. Harjutatakse eesti keele hääldust. 

  • Kuidas läheb? 

Teemas räägitakse oma perest ning kuidas inimesel läheb. Õpitakse ajamõisteid ning kirjeldatakse päeva. Räägitakse tervisest ning erinevatest tegevustest. Õpitakse tegema kokkuleppeid. 

  • Saame kokku teisipäeval 

Teemas õpitakse nädalapäevade ning kuude nimesid. Räägitakse töönädalast, igapäevasest rutiinist, nädalavahetusest, vaba aja eelistustest ning tähtpäevadest. Moodustatakse dialooge kus ja millal kohtuda. Õpitakse hoonete ja asutuste nimesid (teater, kino, trenn, kosmeetik, jne.)    

  • Kus sa praegu oled? 

Teemas õpitakse erialade ja ametite nimesid. Räägitakse elukutse valikust ja õpingutest. Kirjeldatakse kodumaad ja räägitakse päritolust. Tutvutakse Eestimaa suuremate linnadega ning saartega ja otsitakse infot kaardilt. 

  • Ma olen kodus 

Teemas õpitakse mööbli ja kodutehnika nimetusi. Kirjeldatakse korterit ja korteri sisustust.  Koostatakse dialooge teemadel “Külla kutse” 

  • Lähme reisile 

Teemas õpitakse transpordivahendite nimetusi ja räägitakse reisimisest, reisi- planeerimisest, Eesti ning teiste maade linnadest. Õpitakse teejuhiseid küsima ja juhatama, hotellis infot küsima, tehakse dialooge piletiostmisest. Räägitakse vaatamisväärsustest. 

  • Info meie ümber  

Teemas õpitakse erinevate siltide, sh tänavasiltide tähendusi. Räägitakse meedia ja mobiilside tähtsamatest reklaamfraasidest ja teadaannetest. Käsitletakse järgmisi teemasid: informatsioon asukoha, lahtiolekuaegade, teenuste ja hindade kohta.  

  • Mis sulle maitseb? 

Teemas õpitakse toiduga seotud sõnavara. Harjutatakse kuidas restoranis, kohvikus või teises toitlustusasutuses toitu tellida. Räägitakse kauplustest, kaupluste osakondadest ning ostudest. Harjutatakse erinevaid dialooge: hinna, suuruse ja kaalu küsimist. Õpitakse mõistma menüüd. 

  • Häid pühi! 

Õpitakse tundma eesti tähtpäevi, traditsioone ja kombeid. Õpitakse kirjutama õnnitluskaarte. Loetakse salme ning lühitekste jõulu- ning jaanipäeva kommetest. 

Grammatika: 

Tähestik. Hääldamine. Kirjutamine. 

Isikuline asesõna. Põhivormid. Nimetav ja omastav asesõna. Tegusõna “olema” pööramine olevikus, lihtminevikus.

Nimisõna: käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga.

Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad.

Tegusõna. Ma- ja Da- infinitiiv. Pööramine olevikus ja lihtminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis, eitus. 

Sidesõnad ja määrsõnad. Muutumatud sõnad. 

Küsisõnad 

Õppemeetodid: 
Lugemis- kuulamis- ja kirjutamisülesanded, rollimängud, lauamängud, õppevideote vaatamine ja analüüsimine, paaristöö, individuaaltöö, interaktiivsed töölehed. 

Iseseisev töö: 
iseseisev töö kodus materjali kinnistamiseks, sõnavara õppimine erinevate metoodikate abil, nt. sõnakaardid või Quizlet keskkond, keele praktiseerimine keelekeskkonnas. 

Õppekeskkonna kirjeldus:  
Manukool keeltekooli õpperuum asub Tallinnas aadressil Toompuiestee 17A, 3. korrusel. Õpperuum on sisustatud laudade ja toolidega ja varustatud arvutiga, televiisoriga, valge tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks, printeriga ja paljundusmasinaga. Õpperuum, tehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse  nõuetele. Klassis on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuum on hubane ja stiilne.  

 Õppematerjalid: 

Eesti keele E-kursus: www.keeleklikk.ee 
Õppematerjal “Pille ja Lauri lood”: web.meis.ee/vaegkuuljad 

Keeleõppija sõnaveeb: https://sonaveeb.ee/lite 

I. Mangus, M. Simmel „Tere!“ 
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“ 
L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“ 

Õpingute lõpetamise nõuded: Kursus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava 75% ulatuses ja sooritanud lõputesti, mis hõlmab lugemist, kirjutamist, kuulamist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. Kursuse lõpetamist tõendab keeltekooli tunnistus. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:  

 Meie täienduskoolitusasutuses eesti keele koolitusi läbi viivatel koolitajatel on vähemalt 1 aasta pikkune täiskasvanute koolitamise kogemus ja filoloogia alane kõrgharidus.

Ei leidnud sobivat kursust?

Kirjutage meile kontaktvormi kaudu ja edastage oma soov või küsimus.

Me vastame teile esimesel võimalusel ja püüame pakkuda teile teie soovidele ja vajadustele vastava õppevormi.