Kvaliteedi tagamise alused

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

Manukool OÜ (reg. 16528648) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Manukool (edaspidi keeltekool) lähtub võõrkeelte õppekavade koostamisel täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ja õppekava koostamise juhendmaterjalist. 

Keeltekooli õppekavades sätestatakse järgmised andmed: 

 1. Õppekava nimetus; 
   
 2. Õppekavarühm;  
   
 3. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides), sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal;  
   
 4. Sihtgrupp;  
   
 5. Õppe eesmärk; 
   
 6. Õpiväljundid; 
   
 7. Õppesisu; 
   
 8. Õppemeetodid;  
   
 9. Iseseisev töö; 
   
 10. Õppekeskkonna kirjeldus; 
   
 11. Õppematerjalid, s.h. interneti ressursid;  
   
 12. Õpingute lõpetamise nõuded; 
   
 13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 
    
   

Õppekava koostamisel keeltekool lähtub õppegruppide võõrkeele esialgsest tasemest ja olevatest oskustest. Iga täiendkoolituse eesmärk on aidata õppegrupil saavutada õppekavas seatud õpiväljundid ja parendada õppija keeleoskust. Õigusaktides kehtestatud teemade, materjalide, vorminõuete vastavuse tagamiseks vaatab keeltekool õppekavad süstemaatiliselt üle ja ajakohastab need vajadusel. Õppekavad kinnitab õppekoordinaator.  

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord   

Keeltekoolis koolitusi läbi viivatel õpetajatel on vähemalt üheaasta pikkune täiskasvanute koolitamise kogemus ja filoloogia alane kõrgharidus. Õpetajad tegelevad regulaarselt oma kvalifikatsiooni tõstmisega ja osalevad keeleõpetajatele mõeldud seminaridel, konverentsidel ja koolitustel. Koolitajate töö tulemuste hindamiseks  viiakse täiendkoolituse käigus ja selle järgselt läbi suulised vestlused õppijatega. Pärast tagasisidestamist ja analüüsimist teeb keeltekooli juhtkond koolitajale vajadusel parendusettepanekuid.  

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

Keeltekool viib läbi täiendkoolitusi õpperuumides aadressil Toompuiestee 17A, 3. korrusel. Õpperuumid on sisustatud laudade ja toolidega ja varustatud arvutiga, televiisoriga, valge tahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks, printeriga ja paljundusmasinaga. Õpperuumid, tehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Klassis on loomulik ja elektrivalgustus.  

Online-õpe toimub võimalusterohkes Microsoft Teams keskkonnas. Keeltekooli koolitajad valivad hoolikalt interaktiivseid materjale, et need oleksid õppijale maksimaalselt kasulikud ja huvitavad.  

Ühe õpperühma suurus on kuni 10 inimest. Tänu väikesele õpperühmale keeltekool saab pakkuda õpet vastavalt õppijate vajadustele ja oskustele ning tagada individuaalne lähenemine.  

Täiendkoolitusel luuakse õppimist soodustav ja positiivne õhkkond. Õppekeskkond on toetav ja turvaline. 

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord  

Keeltekool küsib iga koolituse käigus ja selle järgselt õppijatelt tagasisidet ja ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks. Tagasisidet saab anda kirjalikult ning digitaalselt sotsiaalvõrgustikes FB-s ja Instagramis. Suulise tagasiside fikseerib keeltekooli õppekoordinaator. Tagasiside andmine on vabatahtlik ning anonüümne, kuid õppija soovi korral ka isikuline. Tagasiside eesmärk on pakkuda õppijatele kvaliteetseid koolitusi, mis vastavad nende vajadustele ja  soovidele.  

Ei leidnud sobivat kursust?

Kirjutage meile kontaktvormi kaudu ja edastage oma soov või küsimus.

Me vastame teile esimesel võimalusel ja püüame pakkuda teile teie soovidele ja vajadustele vastava õppevormi.